رباعی شمارهٔ ۳۰۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

قائم به خودی از آن شب و روز مقیم
بیمت ز سمومست و امیدت به نسیم
با ما نه ز آب و آتشت باشد بیم
چون سایه شدی ترا چه جیحون چه جحیم