شمارهٔ ۱۹۶

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

چونت نپرسم بگویی اینت کراهت
چونت بخوانم نیایی اینت گرانی
دعوی دانش کنی همیشه ولیکن
هیچ ندانی ورا که هیچ ندانی