رباعی شمارهٔ ۱۴۱

بر سیر اگر نهاده ای دل اکنون
از پوشش و قوت خود مجو هیچ افزون
خاری که ز امید خلد در پایت
خالی می‏کن به سوزن فکر برون