رباعی شمارهٔ ۴۳۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

هان ای دل خسته روز مردانگیست
در عشق توم چه جای بیگانگیست
هر چیز که در تصرف عقل آید
بگذار کنون که وقت دیوانگیست