فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جامهٔ خانه بتیک فاخته گون شد