رباعی شمارهٔ ۱۰۶۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنکس که ترا بدید ای خوب اخلاق
در حال دهد کون و مکان را سه طلاق
مه را چه طراوت و زحل را چه محل
با طلعت آفتاب اندر افاق