رباعی شمارهٔ ۳۶۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

گفتم که ببرم از تو ای بینایی
گفتی که بمیر تا دلت بربایی
گفتار ترا به آزمایش کردم
می بشکیبم کنون چه میفرمایی