رباعی شمارهٔ ۳۸۰

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

ای امر تو ملک را عنان بگرفته
فتراک تو دست آسمان بگرفته
روزی بینی سپاه تازندهٔ تو
پیروز شد و ملک جهان بگرفته