تک‌بیت شمارهٔ ۲۶۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آنچه ما از دلسیاهی با جوانی کرده‌ایم
هرچه با ما می‌کند پیری، سزاواریم ما