رباعی شمارهٔ ۴۱۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

تا مخرقه و راندهٔ هر در نشوی
نزد همه کس چو کفر و کافر نشوی
حقا که بدین حدیث همسر نشوی
تا هر چه کمست ازو تو کمتر نشوی