شمارهٔ ۱۰۷

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

اگر ریش خواجه ببرند پاک
رسن گر بگیرد به بسیار چیز
که تا پاردم سازد از بهر آنک
بود پاردم بر گذرگاه تیز