تک‌بیت شمارهٔ ۷۲۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری
عجب کاری برای مردم بیکار پیدا شد!