رباعی شمارهٔ ۱۳۹۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای جانب عشاق به خیره نگران
تو خیره و در تو گشته خیره دگران
این خیره در آن و آن در این یارب چیست
جمله ز تواند بی‌دل و بی‌جگران