شمارهٔ ۲۳۴

رخسار او مقید زلف بلند نیست
این صید پیشه را نظری با کمند نیست