رباعی شمارهٔ ۲۷۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

چون گل صنما جامه به صد جا چاکم
چون لاله به روز باد سر بر خاکم
چون شاخ بنفشه کوژ و اندوهناکم
در غم خوردن چو یاسمین چالاکم