رباعی شمارهٔ ۱۹

سعدی / مواعظ / رباعیات

نه هر که ستم بر دگری بتواند
بیباک چنانکه می‌رود می‌راند
پیداست که امر و نهی تا کی ماند
ناچار زمانه داد خود بستاند