رباعی شمارهٔ ۲۰۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

این چرخ و فلکها که حد بینش ماست
در دست تصرف خدا کم ز عصاست
هر ذره و قطره گر نهنگی گردد
آن جمله مثال ماهیی در دریاست