شمارهٔ ۲۴۴

صد در صد آفاق، بیابان جنون است
کی عقل تنک مایه به سامان جنون است؟