شیر آلغده که بیرون جهد از خانه به صید
تا به چنگ آرد آهو وآهو بره را