شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

از دل گرمی که در هوای تو مراست
در بندگیت به آتشی مانم راست
چون از آتش فروختن نیست عجب
این بنده کنون فروختن خواهد خواست