رباعی شمارهٔ ۶۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

تنگی دهن یار ز اندیشه کمست
اندیشهٔ ما برون هستی ستم‌ست
گر هست به نیستی چرا متهمست
ار نیست فزونشدست ور هست کمست