شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

هر دل که به نفس ره به آگاهی برد
به زانکه رهی ز ماه تا ماهی برد
زودا که به سرچشمهٔ حیوان برسی
گر در ظلمات نفس، ره خواهی برد