شمارهٔ ۳۵

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

ای دوست اگر تو دوستدار خویشی
تا کی ز هوا بر سر کار خویشی
هر چند که بیشتر همی آموزی
میبینمت این که برقرار خویشی