رباعی شمارهٔ ۱۶۹۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای آنکه تو خون عاشقان آشامی
فریاد ز عاشقی و بی‌آرامی
ای دوست منم اسیر دشمن کامی
آخر به تو باز گردد این بدنامی