تک‌بیت شمارهٔ ۴۶۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

قانع از قامت یارست به خمیازهٔ خشک
بخت آغوش من و طالع محراب یکی است