شمارهٔ ۷۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

با این دلِ چون قیر چه خواهی کردن
با نَفْسِ زبون گیر چه خواهی کردن
در روز جوانی بنکردی کاری
امروز چنین پیر چه خواهی کردن