رباعی شمارهٔ ۱۸۸۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

زان ماه چهارده که بود اشراقی
گشتم زر ده دهی من از براقی
آن نیز ببرد از من تا هیچ شدم
ار ده ببرد چهار ماند باقی