شمارهٔ ۳۱۴

از اختیار دم دل گمراه می زند
این قلب، زر به نام شهنشاه می زند