تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

غافل کند از کوتهی عمر شکایت
شب در نظر مردم بیدار، بلندست