رباعی شمارهٔ ۱۸۸۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

رو ای غم و اندیشه خطا می‌گوئی
از کان وفا چرا جفا می‌گوئی
هر کودک را گر از جفا ترسانند
من پیر شدم در این مرا می‌گوئی