شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

تا کی سخن لطیف نیکو گویم
تا چند ز جان و نفس بدخو گویم
چون نیست کسی که راز من بنیوشد
در دل کشتم تا همه با او گویم