رباعی شمارهٔ ۲۱۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای گشته دل و جان من از عشق تو لاش
افگنده مرا به گفتگوی اوباش
یک شهر خبر که زاهدی شد قلاش
چون پرده دریده شد کنون باداباش