شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

چیزی است عجب در دل و جانم که مپرس
مستغرق آن چیز چنانم که مپرس
زین هرچه که در کتابها میبینی
من آن بندانم، این بدانم که مپرس