شمارهٔ ۳۳

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

دل تحفهٔ دلنواز نتوان آورد
دل کیست که جان فراز نتوان آورد
خواهی که جمال دوست در چشم آری
دریا به سکرّه باز نتوان آورد