رباعی شمارهٔ ۸۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

از مشک سیه سه خال کت بر سمنند
نزدیک به چشم تو و دور از دهنند
از گوشهٔ چشم ار نظریشان نکنی
بر خال زنخها چه زنخها که زنند؟