شمارهٔ ۳۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و یکم: در صفت بیچارگی عاشق

جانا! دل و جانم آتش افروز از تست
ناسازی این بخت جگرسوز از تست
شب نیست که روز دل فرومینشود
خوش باد شبت که دل بدین روز از تست!