شمارهٔ ۸

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

در هر چیزی ترا جمالی دگرست
در هر ورق حسن تو حالی دگرست
هرناقص را ازتو کمالی دگرست
هر عاشق را ز تو وصالی دگرست