رباعی شمارهٔ ۲۵

هر کار که هست در جهان، پیشۀ ماست
هر شیر دلی که هست، در بیشۀ ماست
از ما مگذر که چون ببینی به یقین
زان خرم و خوب تر در اندیشۀ ماست