غزل شمارهٔ ۹۸۵

عشق است زیاده بر همه خلق
عشقست فتاده بر همه خلق
عشق آمد و طرح نو بینداخت
بنیاد نهاد بر همه خلق
ساقی در آن سرای باقی
از لطف گشاده بر همه خلق
خورشید جمال او عیان شد
زان نور فتاده بر همه خلق
بگشود ز روی لطف و احسان
جودش در داد بر همه خلق
عشق آمد و جام باده آورد
جاویدان باد بر همه خلق
مقبول قبول نعمت الله
شد خرم و شاد بر همه خلق
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۹۸۵ - عشق است زیاده بر همه خلق

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خلق، عشق، لطف، فتاده می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه خلق ۸ بار ، عشق ۳ بار ، لطف ۲ بار ، فتاده ۲ بار در غزل شمارهٔ ۹۸۵ - عشق است زیاده بر همه خلق استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خلق 8
عشق 3
لطف 2
فتاده 2