رباعی شمارهٔ ۱۵۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

این بی‌ریشان که سغبهٔ سیم و زرند
در سبلت تو به شاعری که نگرند
زر باید زر که تا غم از دل ببرند
ترانهٔ خشک خوبرویان نخرند