شمارهٔ ۱۲۷

آن رخت کتان خویش من رفتم و پردختم
چون گرد به ماندستم تنها من واین باهو