رباعی شمارهٔ ۸۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

زلفین تو تا بوی گل نوروزیست
کارش همه ساله مشک و عنبر سوزیست
همرنگ شبست و اصل فرخ روزیست
ما را همه زو غم و جدایی روزیست