رباعی شمارهٔ ۱۴۹۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عید آمد و عیدانه جمال سلطان
عیدانه که دیده است چنین در دو جهان
عید این بود و هزار عید ای دل و جان
کان گنج جهان برآمد از کنج نهان