تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بیگانگی ز حد رفت، ساقی می صفاده
ما را ز خویش بستان، خود را دمی به ما ده