شمارهٔ ۷۴

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

تن، سایهٔ جان رنج پروردهٔ ماست
جان، گنج تن بهم برآوردهٔ ماست
از سایهٔ خویش در حجابیم همه
کز ما ما را سایهٔ ما پردهٔ ماست