دوبیتی شمارهٔ ۲۵۰

ما شرح اصطلاحات گفتمی عارفانه
بس گوهر لطیفی سفتیم عارفانه
از قول نعمت‌اللّه شرح خوشی نوشتیم
این راه عارفان را رفتیم عارفانه