رباعی شمارهٔ ۱۲۱۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

خیزید که تا بر شب مهتاب زنیم
بر باغ گل و نرگس بیخواب زنیم
کشتی دو سه ماه بر سر یخ راندیم
وقت است برادران که بر آب زنیم