شمارهٔ ۲۲

یکی دو شد ز اجل ماتم روان غریب
دوباره کور شود کور در مکان غریب