تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گر چو خورشید به خود تیغ زنم، معذورم
طرفی نیست درین عالم نامرد مرا