شمارهٔ ۳۷

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

گاه از غم اودست ز جان میشویی
گه قصهٔ او به دردِ دل میگویی
سرگشته چرا گِردِ جهان میپویی
کار از تو برون نیست کرا میجویی